ក្រៅពីអាជីវកម្មឈ្មួញជើងសារ យើងក៏នឹងដើរតួនាទីជាធនាគារឯកជនផងដែរ។ ធនាគារឯកជនរួមមានសេវាកម្ម និងផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ដែលផ្តល់ជូនដល់អតិថិជនរូបវ័ន្តបុគ្គល ដែលមានទ្រព្យសុទ្ធខ្ពស់នៃធនាគារ Retail Bank ឬស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត។ វារួមបញ្ចូលនូវសេវាកម្មគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនប្រភេទ ហើយផ្តល់ជូននៅក្រោមដំបូលតែមួយ។ សេវាកម្មរួមមានការវិនិយោគ និងការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រ សេវាកម្មពន្ធដារ ធានារ៉ាប់រង និងបរធនបាលកិច្ច និងការធ្វើផែនការអចលនទ្រព្យ។

តួនាទី និងមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់យើង

ធនាគារឯកជនរួមមានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុទូទៅ ដូចជាគណនីចរន្ត និងគណនីសន្សំ ប៉ុន្តែមានវិធីផ្ទាល់ខ្លួនមួយបន្ថែមទៀតគឺថា៖“ អ្នកចាត់ការទូទៅផ្នែកទំនាក់ទំនង” ឬ “ ធនាគារិកឯកជន ” ត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់អតិថិជនម្នាក់ៗ ដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទាំងអស់។ ធនាគារឯកជនគ្រប់គ្រងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយឡែកៗពីគ្នា ដូចជាការរៀបចំបប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះខ្នាតធំទៅកាន់គ្រប់គ្នា ដូចជាការទូទាត់វិក្កយបត្រ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ធនាគារឯកជនហួសពីស៊ីឌី (CDs) និងប្រអប់ដាក់ប្រាក់សុវត្ថិភាព ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលរបស់អតិថិជន។ សេវាកម្មពិសេសរួមមានយុទ្ធសាស្រ្តវិនិយោគ និងការផ្តល់យោបល់ធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុ ការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រជម្រើស ហិរញ្ញប្ប ទានតាមតម្រូវការ ការរៀបចំផែនការចូលនិវត្តន៍ និងការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិទៅឱ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយ។