អាសយដ្ឋាន

29F, Room 2902 of Building No. 41, Street 360, Phum 7, Sangkat Toul Svay Prey 1, Khan Boeung Keng Kang, Phnom Penh, Cambodia

ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ

+855(0)-23-997-888

អុីមែល

services@cambodiasecurities.com.kh

ម៉ោងធ្វើការ

ថ្ងៃចន្ទ…………………..... 8 am – 5:30 pm

ថ្ងៃអង្គារ ………………….. 8 am – 5:30 pm

ថ្ងៃពុធ ……………............ 8 am – 5:30 pm

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ .…………….. 8 am – 5:30 pm

ថ្ងៃសុក្រ ………………....... 8 am – 5:30 pm

ថ្ងៃសៅរ៍ ………………….... ឈប់សំរាក

ថ្ងៃអាទិត្យ …………........... ឈប់សំរាក

សំណុំបែបបទទំនាក់ទំនង

ត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាប់ផ្តើម?