ក្រុមហ៊ុនមានក្រុមផ្នែកស្រាវជ្រាវដ៏ខ្លាំងពូកែ ប្រកបដោយការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ការវិភាគឧស្សាហកម្ម ការស្រាវជ្រាវភាគហ៊ុនបុគ្គល និង ការតាមដានពេលវេលាពិតប្រាកដនៃការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងៗ។ បន្ថែមពីលើការគាំទ្រដល់ តម្រូវការរបស់ធនាគារវិនិយោគ និងការធានាទិញមូលបត្រ ក្នុងពេលតែមួយ ហើយក៏មានគោលបំណងលើការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ និង ការបញ្ចេញមូលនិធិរបស់យើងផងដែរ។ ផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះយើងក៏នឹងប្រើប្រាស់មូលនិធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង ដើម្បីវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី ហើយនៅក្នុងនោះដែរ ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃនៃសាច់ប្រាក់ និងស្ថិរភាពតម្លៃភាគហ៊ុន របស់ក្រុមហ៊ុនដែលយើងបានទទួលធានាទិញ។